Emlékeztető kürtzengés

“Szóla ismét JHWH Mózesnek, mondva: Szólj Izrael fiaihoz, mondva: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok JHWH-nak.” (III. Móz. 23:23.-25)

Isten ünnepei közül a kürtök ünnepe fontos mérföldkő a hetedik hónap kezdetén. Ez emlékeztető kürtzengés, szent összegyülekezés és nyugalom napja! Vajon minket, akik a Felkentet követjük, mire emlékeztet a kürt szava? Mit ünnepelünk ekkor?

Ha röviden akarnám fogalmazni, azt, hogy Isten ígéreteit megtartó Isten, a történelem Ura, aki mindent eleve eltervezett és végbevisz. Az idők és időszakok az Ő kezében vannak. Isten megígérte – prófétái által – hogy királyságát és az Ő Felkentjét: Jahósuát, a királyt elküldi, és a világ megszabadul a vétek hatalmából, nem csak szellemileg a hívőkben, hanem fizikailag is. (Isten bosszúállásának nagy napján) Isten törvénye helyreállításának és az Ő nagy nyugalomnapjának is ez a kezdete. Isten királysága közel van. A Királyt kürtök, harsonák hangja jelenti be. Mi pedig, akik várjuk Isten Fiát, megjelenésére készek kell, hogy legyünk, hogy amikor eljön úgy találjon, mint a felékesített menyasszonyt, aki urára várt. Vagy mint az a szolga, amely tudja, hogy ura eljön, és időben megadja az eledelt a ház lakóinak. Isten azt várja el övéitől, hogy tartsanak ki és hogy szentek legyenek: “Szentek legyetek, mert én szent vagyok” – áll az igében. A szentség feltétele az engedelmesség, és az Ő akaratának cselekedete, amiről tudjuk, hogy jó. Ami az Ő akarata, parancsolata azt hűségesen tegyük meg és mindentől, ami gonosz, vagy ami gonosznak látszik álljunk el, távolodjunk el!

Íme egy pár ige, ami összeköti a hetedik hónap ünnepét Isten Fiának eljövetelével, így akik ezt az ünnepet ünneplik, Isten Fiának eljövetelét ünneplik meg előre. Már annak örvendeznek előre, amiket Isten végbe fog vinni ennek a gonosz korszaknak a végén. Erre a hangra, a  kürt/harsona szavára bizony mindenki oda fog figyelni, akár csak a háborúkat, légitámadásokat bejelentő riadó (lásd egyes épületek tetején ma is látni előrejelző berendezést, szirénát) szavára. Sőt, erre a kürtre még a halottak is feltámadnak:

“Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak a Felkentben; Azután mi, a kik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.” (I. Thess. levél 4. rész 16-18)

“Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. (I. Kor 15:51.-52)

Ugyanez olvasható Máténál az Úr Felkent tanításában, kicsit másképpen:

“Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. 28. Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk. 29. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. 30. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. 31. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. 32. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: (Mát. 24:27-31)

A hetedik trombita megfújásakor a világ számára “nincs több idő”, “nincs több haladék”:

“Akkor láttam, hogy az angyal, aki a tenger és a föld fölött állt, égre emelte kezét és megesküdött az örökkön – örökké élőre, aki az eget és a benne lévőket, a földet és a rajta élőket, a tengert és a benne élőket teremtette: „Nem lesz több haladék (idő), hanem azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja harsonáját, beteljesedik Isten örök titka, amint tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.” Jel. 10:5-7 (Békés-D)

Mi teljesedik be a hetedik trombitára?

A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek az égben, amelyek ezt mondták: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a huszonnégy vén, aki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esett arcára és imádta az Istent, Ezt mondva: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a nemzetek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják. Jel. 11:15-18

És, hogy miért “emlékeztető” kürtzengés? Mivel Isten szolgáinak feladata a könyörgés, hogy Isten valósítsa meg ígéreteit, jöjjön el az Ő királysága, ahogy Ézsaiás próféta könyvében is olvasható:

” …  Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok! És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.” (Ézs. 62:6-7)

Ámen!