Levél testvéremnek: Krisztusról és a törvényről

//***************** Első levélváltás *********************************//

Kedves Testvérem!

A következő bibliai helyeket kérlek tekintsd át, olvasd el figyelmesen annak érdekében, hogy az Isten törvényének szerepéről az Isten népe számára, a próféciák fényében átláthasd, hogy belátásra vezessen téged a mindenható Isten:

Jeremiás 12:14-17. Itt láthatod, hogy a népeknek akik Izrael körül élnek meg kell tanulniuk Izraeltől az ő útjaikat, mármint az Isten adta utat, ahogyan Izrael eltanulta tőlük a rosszat.
Ha nem tanulják meg, azokat gyökerestül kitépi, vagy a jobbik eset, felépíti őket.
Ézsaiás:56:1-8 Ez a rész a vég időkről, illetőleg a milleneiumi időszakról szól. Ha az idegenek akik az Úrhoz adják magukat és ragaszkodnak a szövetséghez, megőrizvén a szombatot és cselekszik azt amiben az Úr gyönyörködik felviszi őket a szent hegyre és megvidámítja őket, egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek majd előtte.
Zakariás: 14: 16-19 Az Úr lesz az egész föld Királya. Megbünteti azokat akik Jeruzsálem ellen összegyűltek, s akik megmaradtak azok közül, évről-évre felmennek, hogy megünnepeljék a sátorok ünnepét.
Ézsaiás 66:14-24 Az Úr visszajövetelekor tűzzel és karddal ítél minden testet, sokakat megöl. akik bálványimádók, akik disznóhúst esznek. Minden népet egybegyűjt, hogy meglássák dicsőségét, a messze levő szigetekről és ezek közül is választ majd a papok közé, a Léviták közé. És lesz, hogy Újholdról, Újholdra, sabbatról-sabbatra eljön minden test az Istent imádni. akik lázadnak annak holttestei borzadásul lesznek.
Ezékiel: 44-46 Ez a két rész arról szól, hogy vissza lesz állítva az áldozati rendszer. Minden nép olyan állapotban lesz akkor mint hajdan Izrael volt. Nyilvánvaló lesz, hogy Jézus Krisztus Urunk a kormányfő az egész földön, azaz a Király és a népek neki fognak engedelmeskedni. Ha nem teszik azokat megbünteti, például ahogy a Zakariásban írta azoknak nem ad esőt .
Mivel az emberek hosszú életet fognak élni, el kell jutniuk a teljes engedelmességre, a felismerésre, hogy Jézus Krisztus a megváltó és szívükből meg kell térni, nemcsak a puszta engedelmességből, hanem akarják, szeressék az élő Istent. (Ézsaiás 65:20)
Jeremiás 16:1-15, 9:13 Vajon miért érte Izraelt annyi fenyegetés, büntetés és végül a szétszóratás? Mert elhagyták az Urat, idegen isteneket imádtak azoknak szolgáltak, a törvényt meg nem tartották. Az Isten mindig is megbüntette őket, ha a szövetséget amelyet kötött velük, nem cselekedték. Azért adta, hogy cselekedjék!
Jeremiás 8:8-9 Meghamisították a törvényt és hazugságokat jövendölnek.
Jeremiás 31:34
Ezékiel 11:19-20, 36:24-27 Ez a három rész az új szövetségről beszél. Látnod kell, hogy nem más rendet, nem más törvényt ad, hanem ugyanazt a törvényt, amit a kőtáblákra írt az Úr, az most a szívbe lesz beleírva, amit szintén nem az ember keze munkája. A szív körülmetélése. Szintén az Isten munkája, hogy azt cselekszi velük, hogy törvényét megtartsák és cselekedjék. Mikor történik mindez? Amikor az Úr visszajön és hazavezeti a maradék Izraelt. Mi akik el lettünk hívva Isten már most ezt cselekszi velünk. Nekünk pedig szívünkből, szeretetből, hódolatból, félelemből és mindenünkből, azaz imádatból örömmel és hálával tesszük.
Mikeás 6:8 – V Mózes 10:12,13 Mit kíván az Úr mitőlünk? azaz az ő népétől?
Malakiás 3:14-18, 4:4-6 Emlékkönyv írtatik az Úr előtt azokról akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét. “Emlékezzetek meg Mózesnek az én szolgámnak törvényéről, amelye rendeltem őáltala a Hóreben az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. “
Ézsaiás 2:1-5 – Mikeás 4:1-2 A törvény és a tanítás Sionról fog jönni. Mikor? A millenium ideje alatt.
Ézsaiás 8:16-20 Vissza a tanításhoz és a törvényhez, ha nem ekként szólnak, azok azok akiknek nincs világosságuk.
Ézsaiás 5:20,21 Jaj azoknak akik bölcsek és eszesek önnön maguk előtt.
Ézsaiás 51:4-7 Az Isten igazsága nem romlik meg. Lehetetlen. Az Ő beszéde örök. A törvényt a népek megvilágosítására adja. (Zakariás 5:1-4) a törvény alapján.
Jeremiás 17:19-27
Miből kellett megtérnünk? Mi a bűn? Mit kell helyette cselekednünk?
1Ján 3:4, 2:3-6 A bűn a törvény megszegése. Abból tudjuk , hogy megismertük Őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Aki nem tartja meg és azt mondja ismerem Őt, az Hazudik. Aki azt mondja, hogy benne marad, annak úgy kell járnia ahogy Ő járt.
1 János 2:7,8 Nem új parancsot kapunk, hanem a régit, amely az ige, amit hallottatok kezdettől fogva. Az Úr Jézus egy új parancsolatot adott a többihez, hogy úgy szeressük egymást ahogy Ő bennünket. Ez a szeretet csúcskifejezése az Istenben, hogy az életünket kell tudni adni a testvérünkért.
Máté 5:17-20 A törvényt nem eltörölni jött a Krisztus, hanem betölteni. Példát adni, hogy Ő legyen a szemünk előtt mindenben. Nem múlik el a törvényből egy jóta, egy pontocska míg minden be nem teljesedik!!!!
Máté 7:15-23 a hívők ismertető jegye nem a csodák cselekvése hanem a törvény betöltése. Távozzatok tőlem mind, kik a törvény megrontásán munkálkodtok!
Romai 9:4-8,25,31,32
A Róma 10:4-ben pedig nem a törvény vége a Krisztus, hanem a törvény célja a Krisztus.
Meghaltunk a bűnnek, hogy éljünk Istennek. Nem ahogy mi akarunk, vagy ahogy gondoljuk, ahogy “érezzük” hanem az Isten által megadott rend szerint. Az NEM VÁLTOZIK.
Jelenések 12:17, 14:12
1 JÁNOS 5:2-3 MERT AZ AZ ISTEN SZERETETE, HOGY MEGTARTJUK AZ Ő PARANCSOLATAIT. AZ Ő PARANCSOLATAI PEDIG NEM NEHEZEK. AMEN

//***************** Második levélváltás *****************************//

Kedves Testvérem!

“Szellemben és igazságban imádni az Atyát.”

Az Isten beszéde élet és szellem. Szellemben imádni Őt annyit jelent, hogy az Ő beszédének valóságos értelmében, kijelentés szerint imádni Őt. (Törvény szerint és igazságot cselekedni). Ebben nincs ellentmondás.

A SABBAT arról szól, hogy nem űzzük kedvtelésünket, nem dolgozunk. Megpihenünk minden munkánktól, ahogy az Isten tette a 7. napon. Megnyugodott és megszűnt minden munkájától, megáldotta és megszentelte.

Az, hogy a tanítványok a kezükkel tépkedték a kalászokat, mert éhesek voltak, az nem munkavégzés. Nem aratni mentek a mezőre.

Jézus a szombatnak is Ura. ÁMEN. Azaz Ő adta a népnek a többi paranccsal együtt. Az Ő fennhatósága alá tartozik, nem megszünteti, hanem uralkodik felette. (ha azt mondjuk, hogy ennek a háznak az Ura, az nem azt jelenti, hogy az a ház nem létezik, sőt tudjuk, hogy létezik a ház és hogy ki a tulajdonosa) A szombat Isten dicsőséges napja, amelyen megdicsőíti magát. Meg is tette a törvénytisztelő Krisztuson keresztül, hogy meggyógyította az embereket. János 9:16,33 – Tudjuk, hogy az Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.

Különbség van a szükségben levő állat vagy ember segítségadásában és az ember a maga javára való munkálkodás között.

Mire gondol a Krisztus, amikor azt mondja, hogy a papok megtörik a szombatot és nem vétkeznek? Miért is? Csak abban az értelemben törik meg, hogy fizikai munkát végeznek.

De egyrészt ezt nem a maguk javára cselekszik, hanem a népért szolgálnak, másrészt pedig ez az Isten rendelése, konkrét parancsa a papok számára. Valójában ez nem törvénytiprás, csak ha felületesen akarjuk nézni. Irgalmasságból, az Isten irgalmasságából adatott, hogy közeledni tudjanak Őhozzá. Az Istennek való szolgálat az nem megtörése a szombatnak, hanem a dolga a választott papságnak.

Mi, akik szintén papok vagyunk a Krisztus által, most is viszünk és vinnünk kell áldozatokat Istennek magunkért és a népért. Csak éppen szellemi áldozatokat.

A szombat szombat maradt, Isten áldott és megszentelt napja.

Különbözik a törvény örökre szóló rendtartása, Például a 10 parancsolat, ünnepek stb., a törvény ideiglenes elemeitől, mint például a szentély áldozati rendszere, ároni papság, mosakodások, amelyek nem tudnak tökéletessé tenni. Az, hogy az Istennél különbség van e kétféle rendelés között, abból is látszik, hogy nem egy időben adta meg a népnek, hiszen a kivonuláskor a Sinai hegynél az örökkévaló és állandó törvényt tudatta velük, s majd jóval később kb. 2 évvel azután állította fel a szentélyt Mózes és iktatta be a papokat a szolgálatukba. Jeremias 7: 22-23. Ez az, ami megváltozik a papság megváltozásával. Ez az, ami ideiglenes eleme volt a törvénynek. Erről beszél, erről a változásról szól a zsidó levél. (levita papságból Melkisédek rendje szerinti, főpap a Krisztus nem vérszerinti leszármazás alapján, szentély nem világi már, nem emberi kéz csinálja, hanem az Isten építi fel a Krisztusban, ami az újjászületett hívők gyülekezete, szövetség ládája……

Az Ó szövetségben nem kell hinni! Ez ki van jelentve. Ebben semmi hit nincs. Ha valaki cselekszi, él azok által. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és igazság Jézus Krisztus által lett.

Ez nem két egymással ellentétes kijelentés. Krisztus nem hozott új rendelkezést, mert azt Mózesen keresztül már megadta az Isten, az kerek egész, tökéletes, jó és igaz. (Pál) Az igazságosság pedig az, hogy az ember képes lesz azt betölteni, más szóval megcselekedni. A kegyelem pedig az, hogy az Isten a korábbi minden törvényszegésünket megbocsátotta Jézus Krisztus vére által. Nincs a kettő egymás nélkül. Össze van kapcsolódva. Önmagában nincs a kegyelemnek értelme. Mire ad megbocsátást az Isten ha nem a bűnökre? (amit írtam is korábban, hogy a bűn pedig a törvény megszegése) Mi határozza meg, hogy mi a bűn, ha nem a törvény?

Azonosulva Jézus Krisztus halálával, meghaltunk a törvény számára, hogy új életben járjunk. Isten újjászületett fiaiként, ígérete alapján, hogy a törvényt a szívünkbe írta és azt cselekszi velünk, bennünk, hogy a törvényt betöltsük, megcselekedjük már nem testi erőfeszítésből, hanem engedelmes, alázatos Isten szerető szívvel.

Ha tehát a törvényt elvetjük, újra a törvény alá kerülünk, mint annak megrontói és nem akkor ha a törvényt tiszteljük. Miért gondoljuk, hogy a törvény ránk nem vonatkozik???

Nem Isten népévé váltunk? Nem Izrael társaságához oltott be minket az Úr Isten a pogány népekből? Nem azért vetette el Isten az Ő Egyiptomból kihozott népét, mert a törvényt megvetette és áthágta? Oda kellett volna nekik is eljutni, hogy lehetetlen megtartani test szerint és megtérést tanúsítani Isten felé?! De nem tették, ehelyett a maguk igazát érvényesítették, mivel nem tudták helyesen szellemben és igazságban imádni Őt, aminek az újjászületés a feltétele, azaz a körülmetélt szív. Luk.18:9-14. (a farizeus és egy ember imája).

Oké, hogy már a mi szívünk körül van metélve. Jaj de jó, üdvösségünk van, Krisztus által meg vagyunk váltva. Istené vagyunk, Isten fiai.

Egy kérdés – most már szabad lopni, szabad paráználkodni, szabad a törvényt megrontani?????? – TÁVOL LEGYEN! Ha ezeket cselekszem önmagamat teszem bűnössé és azokat építem újra fel, amit elvileg már leromboltam a Krisztusban való hit által.

Ha azt mondjuk, hogy a törvény, az Isten törvénye, amely tökéletes, nekünk már nem kell, tudjuk meg, hogy Krisztus HIÁBA, OK NÉLKÜL HALT MEG!!!!!!!!!

Na még egy kicsit, a Római levél ominózus 14. fejezete pedig arról szól, hogy valaki csak zöldséget eszik (a hitben erőtelen), a másik pedig húst is eszik. “Mindent” megehetik. Megeszed a kutyát, a dögkeselyűt, a poloskát??? Távol legyen!

Ez a “MINDEN” pedig az, amit a Timóteus 4:3-ban ír, hogy van olyan, amit az Isten hálaadással való fogyasztásra teremtett a hívőknek, akik ismerik az igazságot, vagyis az Isten törvényét. Kolossé 2:22 Az Isten rendelése a meghatározó, hogy mit ehetek és mit nem. (az Isten beszéde által szenteltetik meg, és az Isten beszédében ki van jelentve, mi ehető és mi nem) A mi érdekünkben van, hogy nekünk jó legyen és hogy SZENTEK legyünk, ne fertőztessük meg magunkat! Nem beszélve arról, amit Ézsaiás 66: 17 mond a Millenniumi időszakról, hogy amikor Krisztus eljön együtt pusztul el a bálványimádó a disznóhúsevővel!!!!

Minden az Isten törvénye alapján lesz megítélve a Krisztus által.

Ez az én és az Isten egyházának a meggyőződése. Ebben gyakoroljuk magunkat. “A Te oltárodat gyakorlom Uram”

Hát nagyon röviden és tömören mostanra ennyi.

Isten áldjon benneteket!